Ogłoszenia
bird
sun

MOJA EKO-TORBA

KONKURS DLA DZIECI I RODZICÓW „MOJA EKO-TORBA”

 

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice, w Światowym Dniu Ziemi

 gorąco zapraszamy do udziału w konkursie na EKO-TORBĘ realizowanym w ramach projektu „Eko-Szkoła”.

 

 • Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i wykonaniu wraz z rodzicem/opiekunem eko-torby, czyli torby wielokrotnego użytku.
 • Torbę można wykonać z dowolnych surowców, np. kartonu, ubrań, materiałów, sznurków, ze wszystkiego co podlega recyklingowi.
 • Technika wykonania oraz wielkość torby są dowolne.
 • Jedno dziecko może przygotować tylko jedną torbę.
 • Wykonaną torbę należy podpisać: imię i nazwisko dziecka oraz nazwa grupy.
 • Prace należy dostarczyć do przedszkola do dnia 7 maja br.
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone. Wszystkie prace zostaną umieszczone w holu naszego przedszkola.

ZAPRASZAMY :)

 

 

REGULAMIN

Przedszkolny konkurs ekologiczno-plastyczny „MOJA EKO-TORBA”

1. Organizator konkursu:

Przedszkole Nr. 2 „Miś” w Słupcy

 

2. Cele konkursu:

 • rozbudzanie świadomości ekologicznej wśród dzieci,
 • wzmacnianie zachowań proekologicznych,
 • wdrażanie dzieci do kreatywnego spędzania wolnego czasu.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Konkurs adresowany jest do dzieci z wszystkich grup wiekowych.
 • Praca polega na zaprojektowaniu oraz wykonaniu wspólnie z rodzicem/opiekunem eko-torby.
 • Torbę można wykonać z dowolnych surowców, np. kartonu, ubrań, materiałów, sznurków, ze wszystkiego co podlega recyklingowi.
 • Technika wykonania oraz wielkość torby są dowolne.
 • Jedno dziecko może przygotować tylko jedną torbę.
 • Wykonaną torbę należy podpisać: imię i nazwisko dziecka oraz nazwa grupy.

 

 1. Kryteria oceny oraz przewidziane nagrody.

 

 • Ocenie podlegać będzie:

-pomysłowość,

-zgodność tematyką konkursu,

-estetyka wykonania,

 

 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a trzy najlepsze prace zostaną wyróżnione i nagrodzone przez utworzoną komisję konkursową.
 • Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej przedszkola.

 

 1. Zasady przyjmowania prac:

termin składania prac – do dnia 07.05.2021 r.

Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia społeczność naszego przedszkola będzie obchodzić Światowy Dzień Ziemi. Jest on największym na świecie świętem ekologicznym, obchodzonym od 1970 r. Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Każda z grup przedszkolnych włączy się w obchody tego święta uczestnicząc w działaniach przygotowanych przez panie nauczycielki.  Przypomnimy sobie również zasady segregacji śmieci oraz oszczędzania wody i energii elektrycznej.

Kształcenie na odległość

Drodzy Rodzice!

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty… (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r.i zorganizowaniem kształcenia na odległość, informujemy, iż nauczyciele z poszczególnych grup wiekowych przygotowali propozycje zabaw dla dzieci uwzględniające treści zawarte w podstawie programowej, które udostępnią Państwu poprzez media społecznościowe.

                                                                                                                                           Dyrektor

Ważny komunikat

Uwaga! Ważna informacja dotycząca zasad organizowania zajęć dla dzieci w okresie od 27.03.2021- do 09.04.2021 (bez zaświadczeń rodziców)

 

SZANOWNI  PAŃSTWO !

 

W  ZWIĄZKU  Z  WPROWADZONYMI Z    DNIEM    27 MARCA  2021R. –DODATKOWYMI  OBOSTRZENIAMI  W  POSTACI ZAMKNIĘCIA  PRZEDSZKOLI   DO 9 KWIETNIA  2021 R.                                                                                                             INFORMUJEMY, ŻE 

Na podstawie  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI[1]  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   

 • Dyrektor przedszkola na wniosek:  

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu,  do którego uczęszczają te dzieci.”

 Poniżej wzór wniosku:

Wniosek o zorganizowanie zajęć w przedszkolu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli

 

[1] Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej- oświata i wychowanie, na podstawie §1 ust.2pkt 1rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz.U.poz.1848 i 2335)

KOMUNIKAT

 

 

Podkategorie

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

za 3 posiłki dziennie 7,50 zł

za 2 posiłki dziennie 6,00 zł